Відділ освіти, культури, молоді та спорту Трибухівської сільської ради

Готуємося до ЗНО. Як писати власне висловлювання?

Готуємося до ЗНО. Як писати власне висловлювання?

ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО

Як писати власне висловлення?

(за матеріалами періодичної преси)

Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання власного висловлення. Цей  вид роботи оцінюється двадцятьма  балами, тож важливість його оче­видна. Уважно прочитайте настанови щодо підготовки до написання власного вис­ловлення.

Власне висловлення — невеликий роздум на дискусійну тему, наприклад: Підтримайте або спростуйте думку: «Поразка— не наука. Ніяка перемога так не вчить...»

Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із таких трьох способів:

так, я погоджуюся з думкою, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину... (підтримка думки);

не згоден (не згодна) з думкою про те, що поразка це наука, і ніяка пере­мога так не вчить людину... (спростування думки);

це складне для мене питання: з одного боку... , а з іншого боку... (проміжна позиція).

Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюструвати думки прикладами з художньої літератури (зазначити назву твору, вказати проблему, порушену пись­менником, художній образ, через який проблему розкрито, навести цитату твору тощо), історичними фактами або прикладами із суспільно-політичного, власного життя. У кінці треба сформулювати висновки.

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів.

Орієнтовний обсяг роботи —  1 сторінка формату А-4 (200—250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Структура власного висловлення

1.  Теза.

2.  Аргументи (два або три).

3.  Один приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва.

4.  Один приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

5.  Висновок.

Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й по-друге; вони можуть іти зразу після тези або ж кожен аргумент з абзацу перед прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший і переконливіший.

Візуально ваше висловлення мас виглядати орієнтовно так:

Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину...

ТЕЗА (1-2 речення)

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і різноманітних викликів. Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, образ Корнія з роману «Марія» Уласа Самчука...

АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висно­вки, в майбутньому їх уникати, поважають у суспільстві, адже лише сильна особис­тість здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку...

АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди...                                                        

ВИСНОВОК (1-2 речення)

Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чотири абзаци кожен з яких починається відповідно такими словами: я вважаю, по-перше, по-друге, отже (або на мою думку, з одного боку, з іншого боку, таким чином) і под. Обов’язково дотримуйтеся цієї поради - і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структуру, буде логічно організоване. Екзаменатор відразу відчує, що ви готувалися до виконання цього виду роботи й відповідно оцінить цей параметр вашого роздуму (логічність і послідовність).

Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлення, то ні в якому разі не пропустите в роздумі жодного компонента, за який виставляють екзаменатори певну кількість балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерій

Змістовий вияв критерію

Бали

1. Теза

Учасник вправно формулює тезу

2

Учасник не формулює тези вправно

1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2. Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а.

Приклад із літератури чи

інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним

0

3б.

Приклад, що є

історичним фактом або

випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним

0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як показано в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а.

Орфографія та

пунктуація

0–1

4

2–6

3

7–11

2

12–16

1

17 і більше

0

Таблиця 3

 

 

 

 

Критерій

Кількість помилок

Бали

6б.

Лексика, граматика та

стилістика

0–1

4

2–4

3

5–7

2

8–10

1

11 і більше

0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

•   у написанні великої літери в складних власних назвах;

•   у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

•   у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

•   у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

•   у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

Уважно прочитайте власні висловлення №№ 1—3 (їх узято на сайті Київсько­го регіонального центру оцінювання якості освіти: www.kievtest.org.ua,  де вони подані як зразки). Зверніть увагу, що всі три власні висловлення різні за струк­турою.

 

1. Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця

Я погоджуюся з думкою Григорія Сковороди, що багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця, тому що в житті важливішими є духовні цінності (теза).

Найбільше можна принести користі людям, якщо займатися спорідненою працею. Во­на спонукає до нових відкриттів, розкриває таланти, дає можливість відчути радість пере­моги. Усе це формує наш духовний світ, робить мудрішими, добрішими і просто щасливи­ми людьми (перший аргумент).

Багатство — річ матеріальна, воно має забезпечувати наші фізичні потреби. На мою думку, кожна людина хоче бути заможною. Та це не повинно стати ціллю життя. Хтось із ве­ликих сказав, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити (другий аргу­мент).

Прикладом того, що нашу душу звеселяє споріднена праця, може слугувати байка Гри­горія Сковороди «Бджола та Шершень». Для Бджоли незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. Це образ людини, яка у спорідненій праці трудиться, її життя на­повнене змістом і красою. Бджолі протиставлено Шершня, що живе крадіжкою чужого, дбає лише про фізичні потреби — їсти та пити. Такий спосіб життя призводить до повної дегра­дації людини (приклад із художньої літератури).

Яскравим прикладом із суспільного життя може слугувати розповідь про відомого співа­ка Святослава Вакарчука. Він закінчив фізичний факультет, крім того, мав можливість пра­цювати в парламенті, але Святослав обрав інший шлях, бо зрозумів, що його покликання — писати музику та співати пісні. Саме це приносить йому радість, звеселяє душу (приклад із суспільного життя).

Отже, споріднена праця має стати для кожної людини природною потребою, тоді життя буде змістовним, радісним та щасливим (висновок).

2. До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле

На мою думку, без минулого немає й не може бути майбутнього (теза). Ідучи стежкою життя, ми озираємося назад, щоб пригадати все те хороше, що було колись, і ставимо пе­ред собою ціль — зробити так, щоб таких моментів було якомога більше в майбутньому (перший аргумент).

Наприклад, я займаюся плаванням. Перше досягнення мені далося нелегко. Це було третє місце на змаганнях, але я добре запам'ятала ті відчуття. Вони допомагають мені зно­ву й знову йти до перемоги й отримувати її, мобілізувати всі сили. Тому ось уже три роки поспіль я втримую перше місце серед учасників мого віку (приклад із особистого життя).

Завдяки минулому, люди вчаться на своїх помилках, намагаючись уникати їх у подаль­шому житті. Знання історії дає нам можливість ураховувати досвід минулих поколінь. Це ве­лике надбання, яким ні в якому разі не можна нехтувати. Народ, який не знає своєї історії, легко перемогти й знищити (другий аргумент).

Прикладом може слугувати кіноповість Олександра Довженка «Україна в огні». Німець­кий офіцер Ернст фон Крауз говорить своєму синові, що українці — єдиний народ, який не вивчає свою історію, тому його легко перемогти. Олександра Довженка понад усе хвилю­вала проблема вивчення українцями історії рідного краю: ніхто не хотів учитися на історич­ному факультеті, професорів заарештовували, студенти знали, що історія — це паспорт на загибель. Усе це — наслідки тоталітарної системи, які не мають права на майбутнє (при­клад із художньої літератури).

Отже, ідучи до майбутнього, ми повинні оглядатися в минуле, обов'язково враховувати його позитивний досвід, уникати помилок і поразок (висновок).

 

 

3. Смисл буття в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою

На мою думку, основний смисл буття людства в тому щоб жити в мудрій злагоді з при­родою, як це робили наші діди й прадіди (теза).

Природа— це середовище нашого існування: місце народження, життя та смерч. Від того, яким воно буде, залежить здоров'я та тривалість життя.

Якщо ми шануємо та оберігаємо навколишнє середовище, мудро використовуємо його ресурси, дбайливо хазяйнуємо, природа щедро винагороджує нас урожаями та забезпечує всім необхідним, зцілює від утоми та хвороб (перший аргумент).

Згадаймо новелу Михайла Коцюбинського «Іntermezzo». Ліричний герой настільки втом­лений, що не може бачити людей, не хоче чути про їхні біди. Він виїжджає з міста. Але що­денні прогулянки кононівськими полями поступово відновлюють його душевну рівновагу, «утома» відступає, натомість «сонце» просочується в глибину душі. Отак на лоні природи відбувається повне емоційне одужання ліричного героя (приклад з літератури)

На жаль, сьогодні людина грубо втручається в життя природи: бездумно використовує її ресурси, забруднює середовище, що призводить до екологічних катастроф та унеможлив­лює будь-яке відновлення знищеного. Висушування боліт призвело до загибелі деяких ви­дів рослин, води велетенських штучних морів залили родючі луки: через вирубування лісів обміліли ріки (другий аргумент).

Прикладом недбалого ставлення до природи є Чорнобильська трагедія. Це покинуті міс­та і села, забруднені річки й озера, спустошені землі. Через підвищення радіаційного фону люди стали частіше хворіти, рано вмирати. Не можна залишатися байдужими до таких про­блем (приклад із суспільного життя).

Отже, треба зробити все можливе, щоб екологічні катастрофи не повторювались. Слід пам'ятати, що людина — частина природи, тому повинна жити з нею в гармонійній єднос­ті, оберігати, а не рушити бездумно, примножувати багатства навколишнього середовища (висновок).

Прочитайте висловлення (№№ 4-6), написані учнями Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва. Порівняйте їх з попередніми, виявіть переваги й недо­ліки, оцініть зміст висловлень ліцеїстів за кожним параметром, виходячи з по­даних вище критеріїв.

 

4. Чи не найбільша радість у житті —дружба

На мою думку, саме дружба робить людину по-справжньому щасливою. Недарма в на­роді кажуть: друг — понад усе.

По-перше, справжній приятель — це міцна опора за будь-яких обставин життя. Погодь­теся, як важливо, коли в горі чи радості поряд є той, хто підтримає в тяжку хвилину чи розді­лить з тобою щасливу мить. Переконливим прикладом з літератури вважаю підтримку дру­зів у тяжку хвилину в славетній «Енеїді» Івана Котляревського. Евріал у важливу й грізну хвилину не відпускає свого побратима самого до рутульців, іде з ним, а вже по дорозі назад Низ ціною смерті намагається врятувати Евріала. Саме товариська підтримка додавала їм упевненості в собі, сміливості здійснити героїчний вчинок.

По-друге, саме друзі роблять нас кращими, у них ми шукаємо риси ідеалу. Наведу приклад із власного життя. Один мій друг уміє цікаво розповідати; другий має приємну зовнішність і по­ведінку, а ще — відчуття стилю: третій — оптиміст, уміє підбадьорити й завжди готовий дати добру пораду. Саме з такими людьми я в класі найтісніше й спілкуюся. Тож до школи ходжу із задоволенням, бо, крім навчання, тут я дістаю ще й задоволення від спілкування з товаришами.

Отже, у дружбі людина щаслива: з однодумцями впевненіше йдемо звивистими стежками життя і саме по-справжньому близькі люди роблять нас кращими. Погодьтеся, це — важливо.

 

5. Закони моралі — найкращі життєві орієнтири

Я твердо переконаний, що саме закони моралі є дороговказом у нашому житті, особли­во сьогодні, в епоху викликів, потрясінь і нестабільності.

По-перше, лише та людина, що вихована на засадах доброти, порядності й совісті, здат­на протистояти будь-яким життєвим труднощам і злу. Яскравим прикладом з літератури щодо цього аргументу вважаю сім'ю Сірків з роману І. Багряного «Тигролови». Далеко від рідної землі ця українська родина жила за законами національної етики, високо цінуючи християнські заповіді своїх предків. У Сірків панував культ любові до ближнього. Між бать­ками й дітьми існувала повна гармонія у взаєминах і поглядах на життя. Тож ця родина й не побоялася прихистити в себе Григорія Многогрішного, який утік від майора Медвина — ста­лінського прислужника й диявола в людській подобі.

По-друге, високоморальних людей найбільше поважають у суспільстві, на них рівняють­ся, бо саме вони є честю й совістю нації. Ось приклад із суспільного життя. Україна вже дру­гий десяток років розбудовує демократію, визначається з кращою моделлю свого розви­тку, проте цей шлях дуже тернистий. Справді, останні кілька років нашу державу потряса­ють нестабільність і політична криза. У вирішальні моменти (під час виборчих кампаній) по­літики звертаються за підтримкою саме до тих людей, які є совістю нації — до Ліни Костен­ко, Мирослава Поповича, Оксани Забужко, Софії Ротару чи Ніни Матвієнко, а ще — до ви­знаних світом спортсменів.

Отже, саме дотримання законів моралі дає можливість людині пройти життя достойно, бути стійкою до випробувань долі й шанованою в суспільстві. А це, погодьтеся, важливо.

 

6.  Праця відіграє важливу роль у житті людини

Я твердо переконаний, що праця відіграє дуже важливу роль у житті людини. Адже во­на, з одного боку, може дати не тільки матеріальні блага, а й насолоду, а з іншого — зроби­ти людину успішною й шанованою в суспільстві, дати їй можливість зробити користь не ли­ше ближньому, а й державі.

По-перше, праця за покликанням дає людині насолоду. Переконливим прикладом з лі­тератури є байка Григорія Сковороди «Бджола і Шершень», у якій автор висловив ідею спо­рідненої праці: кожна людина має трудитися за своїм покликанням — лише тоді вона ма­тиме задоволення від праці й принесе користь не лише собі, а й суспільству, тільки тоді її труд буде по-справжньому творчим, а отже, красивим. Згадаймо, якою красивою людиною став у праці Корній з роману Уласа Самчука «Марія». І таких прикладів у літературі безліч.

По-друге, людину праці в суспільстві поважають, що. без сумніву, важливо. Щодо цьо­го аргументу, то найпереконливішим прикладом із життя вважаю свого тата. Він змалку був привчений до праці (навчання, хатні справи тощо), у молодому віці докладав багато зусиль, аби забезпечити свою родину. Мама розповідала, з яким неймовірним бажанням він працю­вав у зовсім молодому віці, радів кожному успіхові. І сьогодні я це бачу, усвідомлюю: своєю працею батько не тільки сам щасливий, а успішною зробив і нашу родину.

Таким чином, праця відіграє важливу роль у нашому житті. Від створеного в праці за по­кликанням людина дістає насолоду й повагу в суспільстві, що, без сумніву, важливо.

Зіставте свої висновки з нашими. Вважаємо, що висловлення ліцеїстів чіткіші за бу­довою, проте не такі досконалі за змістом. Аргументи (докази) в перших трьох творах докладніші, приклади здебільшого глибші, переконливіші.

Власне висловлення треба писати в публіцистичному стилі, ні в якому разі не треба використовувати згрубілу й просторічну лексику. Уникайте тавтології (обов 'язково після написання роздуму перевірте його на предмет небажаних повторів і чергувань у-в чи і-й). Виконуйте роботу охайно. Радимо написати кілька висловлень на суспільну чи морально-етичну тему й подати їх для перевірки вчителеві. Обов'язково проаналізуйте свої помил­ки. Успіхів!