A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Трибухівської сільської ради

Загальна інформація про садок

— В центрі с.Трибухівці  розташований ДНЗ “Віночок”. В 1992 році відбулося відкриття дитячого садка. В цьому закладі є всі умови для повноцінного розвитку дитини. Будівля  двоповерхова.  Садок розрахований на 120 місць. В дитячому садку  на даний час виховується 120 дітей в 5 вікових групах. Відповідно до кожної групи укомплектовано: 5 ігрових кімнат, 5 спалень, 5  сан вузли, 5  роздягалок, 5 роздаточних, харчоблок, 2 складові, музичний зал, методичний кабінет, кабінет завідувача.

— Дитячий заклад працює на 9 годинному режимі, з 8.30 до 17.30.

— Опалення та освітлення – електричне і водопостачання – центральне.

—Харчування триразове за рахунок батьківських та бюджетних коштів.

—ДНЗ “Віночок” з кожним роком набуває  більшого авторитету завдяки наполегливій праці всього колективу.

—На базі дитячого садка проводився обласний семінар методистів дошкільної освіти, районні методоб’єднання завідувачів , вихователів, музичних керівників.  Вихователями ДНЗ проводяться святкові ранки, спортивні змагання, розваги для дітей та батьків.

—Основним завданням в роботі ДНЗ є питання якісного виконання “Програми виконання та навчання дітей ”.

Дошкільна освіта є обов'язковою складовою частиною системи безперервної освіти в країні. Тому головна мета нашого дитячого садка «Віночок» забезпечити різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, фізичне і психічне здоров'я дитини відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, культурних потреб. Більше дітей охопити освітнім процесом і підготувати їх до навчання в школі. Виховувати дітей на традиціях, звичаях і історії українського народу, свого села.

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти.

                                             1. Комплектування дошкільного закладу.
         Заклад розрахований на 120 місць.
          Групи комплектуються за різновіковими, одновіковими, сімейними ознаками.
          У дошкільному закладі функціонують п’ять вікових груп загального розвитку.
          Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням дітей з 9-ти годинним режимом перебування дітей.
          Наповнюваність груп дітьми становить в вікових групах до 25 дітей.
          Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
          - медичну довідку про стан здоров'я дитини;
          - медичну довідку про епідеміологічне оточення;
          - свідоцтво про народження дитини;
          - документи для встановлення батьківської плати.
          За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх змінюють, а також у літній період (75 днів).
          Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
          - за бажанням батьків, або осіб, які їх змінюють;
          - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
          - у разі несплати без поважних причин батьками або особам, які їх заміняють;
          - плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
          Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини (10 календарних днів).
          Порядок зарахування та відрахування дітей, умови збереження за дитиною місця у приватному дошкільному закладі.
          Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату.
          Соціально-педагогічний патронаж здійснюється педагогічними працівниками.

                                              2. Управління дошкільним закладом.

          Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником)  Трибухівської ОТГ, відділом освіти , культури, молоді та спорту Трибухівської сільської ради .
          Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор), який призначається і звільняється з посади засновником  або уповноваженим ним органом управління освітою з дотримання чинного законодавства.
          Керівник дошкільного закладу:
          - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

       - здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
          - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших, органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
          - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, а також відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
          - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
          - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
          - затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;
          - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
          - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодження з профспілковим комітетом;
          - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
          - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
          - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
          - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
          - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх змінюють.
          Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
          До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники. Інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організаціях, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх змінюють.
          Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
          Педагогічна рада закладу:
          - розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
          - організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 

        - приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
          Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
          Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
          Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї з шкіл.
          Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, як їх замінюють, як скликаються не рідше одного разу на рік.
          Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 6, батьків 25.
          Термін їх повноважень становить 1 рік.
          Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
          Загальні збори:
          - приймають Статут, зміни і доповнення;
          - обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
          - заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
          - розглядають питання навчально-виховної , методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
          - затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
          У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори.
          Кількість засідань ради визначається за потребою.
          Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівник дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
          Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, визначаються інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
          У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої ради, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
          Піклувальна рада у складі 3 осіб створюється за рішенням

загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
          Основними завданнями піклувальної ради є:
          - співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремим громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
          - сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
          - сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
          - сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
          - організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
          - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
          - всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом, сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

                     Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти.
    "Українське довкілля"
    "Дитина"
    Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"
    Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються у закладі дошкільної освіти.
   
Ліцензійний обсяг кількості дітей у ЗДО - 120
   Фактична кількість дітей - 110

Мова освітнього процесу.
 
  Українська

 

 

 

 

Міністерство освiти і науки України

Бучацька районна державна адміністрація Тернопільської області

Відділ освіти

48400, м. Бучач, м.  Волі, 1  , тел. (035-44) 2-16-93, e-mail: vo_buc2@buc.tr.ukrtel.net

 

24.06.2016 р.                                                              №  160-од

 

 

Н А К А З

Про підсумки проведення атестаційної

експертизи Трибухівського дошкільного

навчального закладу

     Керуючись Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОН від 30.01.2015 року № 67, Робочою програмою атестаційної експертизи, на виконання плану роботи відділу освіти на 2015-2016 навчальний рік та відповідно до наказу  відділу освіти від 10.02.2016 року № 50-од «Про проведення атестаційної експертизи Трибухівського дошкільного навчального закладу» у період 23 по 27 травня 2016 року проведено атестаційну експертизу Трибухівського дошкільного навчального закладу.  
    Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 9 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності закладу згідно з робочою програмою, підготували висновки атестаційної експертизи та пропозиції щодо наслідків атестаційної експертизи (додаються).
      Робоча програма атестаційної експертизи виконана повністю. Здійснено оцінку роботи навчального закладу з кожного показника згідно критеріїв оцінки (висновки атестаційної експертизи та пропозиції атестаційної комісії додаються). В ході проведення атестаційної експертизи відвідано заняття вихователів, перевірено документацію садочка згідно номенклатури.
      Атестаційна експертиза показала, що колектив закладу забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти, виконання вимог чинного законодавства та завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти України.
     Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність установи, відповідають типу та статусу навчального закладу.
     Заслуговує на увагу робота
завідувача закладу та педагогічного колективу з питань забезпечення науково-методичної роботи, забезпечення соціально-психологічного клімату в дошкільному середовищі. Завідувач  проводить  значну робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладу та здійснення заходів по енергозбереженню, а саме, за 5 років  в дошкільному навчальному закладі замінено всі вікна на енергозберігаючі, забезпечується належний санітарно-гігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності дітей та працівників.
      Поряд з цим в роботі
садка є істотні недоліки. Рівень засвоєння програмового матеріалу дітьми визнано задовільним.    Потребує підвищення рівень розумового розвитку дітей та результативність з формування творчої особистості.
 
Виходячи  з вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:
1. Визнати
Трибухівський дошкільний навчальний заклад -  атестованим.
2. Висновки атестаційної експертизи та пропозиції експертної комісії за наслідками атестації
Трибухівського  дошкільного навчального закладу  затвердити.
3.
Методисту районного методичного кабінету Стронській О.О. :
3.1. Узагальнити матеріали перевірки та впорядкований пакет документів за наслідками атестації передати адміністрації дошкільного закладу.                                                                                                               
3.2. Надати допомогу адміністрації дошкільного закладу в розробці заходів з виконання пропозиції атестаційної комісії та їх виконанню.                                                                                                             

3.3. При плануванні роботи РМК передбачити надання методичної допомоги закладу в міжатестаційний період.
4. Завідувачу Трибухівського ДНЗ: Василишин О.Є.:
4.1. Підсумки атестації, висновки та пропозиції експертної комісії взяти до неухильного виконання, обговорити їх на засіданнях педагогічної ради, розробити заходи з ліквідації виявлених недоліків.                
4.2.  Про проведену роботу інформувати відділ освіти до 01.08.2016 р. до повного виправлення недоліків.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о.начальника відділу освіти                                                    Р.Д.ЛАБІШ

З наказом ознайомлений:

завідувач  Трибухівського ДНЗ                                      ______________             Василишин О.Є.

 

Переглянути презентацію ДНЗ “Віночок” 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень