A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Трибухівської сільської ради

Загальна інформація про садок

  Герб

   Гімн:

   " До дитячого садка "

          Ранок з дому виклика -

          Треба поспішати!

          До дитячого садка

          Йдуть усі малята!

          Так-так, так-так-так

          Йдуть усі малята!

 

          Що ж таке наш дитсадок?

          Це розваги і танок!

          Діти не нудьгують-

          Співають і танцюють!

          Так-так, так-так-так

          Співають і танцюють!

  Наш дошкільний заклад - це справжній дім для всіх малят.

                         Чий такий красивий дім?

                         Чий такий співучий дім?

                         Чий такий веселий дім?

                         Грають промені у нім?

                                     Розвиваємось у нім?

                                     Не змовкає сміх у нім?

                        Скаже кожен із діток

                        Кличе пісня і танок.

                        А малечі - мов квіток...

                        Це " Лісова казка " - наш садок!

 

            Головний закон:

    щодня поруч з дитиною;

    кожен день починати з радістю, завершувати - миром.

        Головна мета: раннє виявлення та розвиток творчих здібностей. Ми створюємо сприятливі умови для розвитку малюків, адже кожна дитина неповторна та унікальна . В нашому садочку малюки відчувають домашню, затишну атмосферу, знаходять друзів і товаришів для веселих ігор.

    Щодня ми вкладаємо у нашу роботу максимум енергії та позитивних емоцій, тому що займаємось тією справою,  яку любимо і в яку віримо.

    " ... Тож нехай перед дітьми відкривається чудовий світ у живих фарбах - яскравих, тремтливих звуках, у казці, красі, що одухотворяє серця в прагненні робити людям добро".

                                                                                                    В. О. Сухомлинський

 

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти.

                                             1. Комплектування дошкільного закладу.
         Заклад розрахований на 45 місць.
          Групи комплектуються за різновіковими, одновіковими, сімейними ознаками.
          У дошкільному закладі функціонують дві різновікові групи загального розвитку.
          Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням дітей з 9-ти годинним режимом перебування дітей.
          Наповнюваність груп дітьми становить в різновікових групах до 24 дітей.
          Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
          - медичну довідку про стан здоров'я дитини;
          - медичну довідку про епідеміологічне оточення;
          - свідоцтво про народження дитини;
          - документи для встановлення батьківської плати.
          За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх змінюють, а також у літній період (75 днів).
          Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
          - за бажанням батьків, або осіб, які їх змінюють;
          - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
          - у разі несплати без поважних причин батьками або особам, які їх заміняють;
          - плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
          Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини (10 календарних днів).
          Порядок зарахування та відрахування дітей, умови збереження за дитиною місця у приватному дошкільному закладі.
          Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату.
          Соціально-педагогічний патронаж здійснюється педагогічними працівниками.

                                              2. Управління дошкільним закладом.

          Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) виконкомом Пишківської сільської ради, відділом освіти РДА.
          Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор), який призначається і звільняється з посади засновником (и) або уповноваженим ним органом управління освітою з дотримання чинного законодавства.
          Керівник дошкільного закладу:
          - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
          - здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
          - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших, органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
          - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, а також відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
          - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
          - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
          - затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;
          - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
          - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодження з профспілковим комітетом;
          - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
          - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
          - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
          - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
          - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх змінюють.
          Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
          До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники. Інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організаціях, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх змінюють.
          Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
          Педагогічна рада закладу:
          - розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
          - організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
          - приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
          Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
          Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
          Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї з шкіл.
          Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, як їх замінюють, як скликаються не рідше одного разу на рік.
          Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 6, батьків 25.
          Термін їх повноважень становить 1 рік.
          Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
          Загальні збори:
          - приймають Статут, зміни і доповнення;
          - обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
          - заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
          - розглядають питання навчально-виховної , методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
          - затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
          У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори.
          Кількість засідань ради визначається за потребою.
          Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівник дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
          Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, визначаються інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
          У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої ради, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
          Піклувальна рада у складі 3 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
          Основними завданнями піклувальної ради є:
          - співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремим громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
          - сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
          - сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
          - сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
          - організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
          - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
          - всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом, сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

                     Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти.
    "Українське довкілля"
    "Дитина"
    Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"
    Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються у закладі дошкільної освіти.
   
Ліцензійний обсяг кількості дітей у ЗДО - 45
   Фактична кількість дітей - 42.

Мова освітнього процесу.
 
 Українська

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти.
   
У своїй роботі колектив дитячого садка "Лісова казка" керувався основним положення Закону України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", національною програмою "Освіта", документом "Коментар до базового компонента дошкільної програми в Україні", програмою "Я у світі" та "Впевнений старт".
   Протягом навчального року у садочку діяло дві мішані групи. У групі нараховувалося 42 дитини.
   Педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад забезпечений частково. Відкрито 0,5 ставки музичного керівника.
   У дошкільному закладі працювали:
   Било О.П. - завідувач, освіта вища.
   Николишин Т.В. - вихователь, освіта вища.
   Білобровенко М.О. - вихователь, освіта середня спеціальна.
   Лопушняк І.В. - вихователь, освіта вища.
   Горин Н.Б. - вихователь, освіта середня спеціальна.
   Мартинів І.Т. - музичний керівник, освіта середня спеціальна.
   За минулий навчальний рік навчально-виїовна прграма була виконана добре. Майже всі діти засвоїли навчальний матеріал, мають добре розвинутий пізнавальний інтерес, виховані, фізично здорові.
   18 дітей добре підготовленими пішли в 1 клас Пишківської ЗОШ I-II ступенів.
   У садочку зроблений ремонт: поставлені деревяні панелі в ігрових кімнатах та спальнях, проведено заміну підлоги в спальній кімнаті молодшої групи.
   Для покращення роботи обслуговуючого персоналу закуплено інвентар.
   Неохідно придбати споруди для і​грового майданчика та пральну машину.

Правила прийому до закладу дошкільної освіти.
   
Для зарахування дитини в ЗДО потрібно предявити:
   1. Медичну довідку про стан здоровя дитини.
   2.Медичну довідку про епідеміологічне оточення.
   3.Свідоцтво про народження дитини.
   4.Документи для встановлення батьківської плати.

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти та його засновником.
          Відповідно до рішення сесії Пишківської сільської ради №146 від 17 вересня 2008 р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, ігровий майданчик, методичну літературу, іграшки та інші.

Умови доступності ЗДО для навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами.
          Всі працівники ознайомлені з інструктивною методичними рекомендаціями щодо організації діяльності інклюзивних закладів 12.10.2015 р. №19/-487.

Готовність навчального закладу до 2017-2018 н.р.

https://rada.info/upload/users_files/41513827/7af84ccfb2546e6426874b3dbfcde5dd.pdf

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень